Close
Skip to content

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CONKRET Z.R. TREJDEROWSCY SP.J.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.k. z siedzibą w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000120366, NIP 8781551809, REGON 871161237, (dalej: CONKRET).

 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@conkret.com.pl.

 3. CONKRET zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CONKRET jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

   1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

   2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

   3. marketingu usług CONKRET,

   4. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

   5. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

   6. obsługi Klientów,

   7. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,

   8. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.CONKRET.pl,

  2. w celu wykonania umów zawieranych przez CONKRET z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi CONKRET współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na CONKRET wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u CONKRET lub nawiązaniu współpracy z CONKRET na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów CONKRET jako administratora danych,

  2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,

  3. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,

  4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,

 7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez CONKRET monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CONKRET jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów CONKRET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j., Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@conkret.com.pl.

 9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

 12. Przebywając na terenie zakładu CONKRET zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

 13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j., Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@conkret.com.pl.

 14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j., Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@conkret.com.pl.

 15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.